Bien dong: thạch thus từ bắc kinh đối với ASEAN & unclos và sự cần thiết có cách tiếp cận đã tăng

The South China Sea: Beijing’s challenge to ASEAN and UNCLOS and the necessity of a new multi-tiered approach (next and over)

Chris ROBERTS

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

Tóm tắt: Bài viết này xem xét các tranh chấp trên Biển Đông và chủ yếu tập trung vào những diễn biến từ năm 2013 khi Philippines đệ đơn lên trọng tài quốc tế. Phần đầu tiên của bài viết xem xét việc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc đã phản ứng như thế nào với tiến trình trọng tài và khả năng để Hiệp hội có thể có được một lập trường hiệu quả và thống nhất trong tương lai. Phần thứ hai của bài viết phát triển thêm phân tích này khi đánh giá triển vọng và tác động có thể có của Bộ Quy tắc Ứng xử được theo đuổi lâu nay. Trong quá trình này, bài viết xem xét liệu cơ chế ra quyết định dựa trên sự đồng thuận của ASEAN có còn tiếp tục tồn tại được hay không, ASEAN có cải
cách hay không, sẽ cải cách như thế nào, những lợi ích tiềm năng, khả năng tồn tại của một cơ chế mới với tiêu chí thành viên dựa trên các giá trị và lợi ích chung (chứ không phải chỉ trên tiêu chí địa lý). Bài viết cũng lập luận rằng để tăng khả năng khắc phục những vấn đề này, các quốc gia có liên quan chủ chốt khác (như Nhật Bản, Úc, Ấn Độ và Hoa Kỳ) cần phải tham gia mạnh mẽ hơn và hỗ trợ các nước có yêu sách thông qua một loạt các hoạt động đa dạng. Những hoạt động này bao gồm từ hoạt động đầu tư xây dựng năng lực đến việc cung cấp đội bảo vệ bờ biển (nếu được mời) để kiểm soát và bảo vệ các nguồn lực trong các vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia có yêu sách, như được nêu rõ
trong Phán quyết Tòa Trọng tài tháng 7-2016.
Original languageUndefined
Pages (from-to)65-79
Number of pages14
JournalChinese Studies
Volume3
Issue number199
Publication statusPublished - 2018

Fingerprint

ASEAN
China
Philippines

Cite this

@article{20758b292cba4fd68392af14b1971ba3,
title = "Bien dong: thạch thus từ bắc kinh đối với ASEAN & unclos v{\`a} sự cần thiết c{\'o} c{\'a}ch tiếp cận đ{\~a} tăng: The South China Sea: Beijing’s challenge to ASEAN and UNCLOS and the necessity of a new multi-tiered approach (next and over)",
abstract = "T{\'o}m tắt: B{\`a}i viết n{\`a}y xem x{\'e}t c{\'a}c tranh chấp tr{\^e}n Biển Đ{\^o}ng v{\`a} chủ yếu tập trung v{\`a}o những diễn biến từ năm 2013 khi Philippines đệ đơn l{\^e}n trọng t{\`a}i quốc tế. Phần đầu ti{\^e}n của b{\`a}i viết xem x{\'e}t việc Hiệp hội c{\'a}c quốc gia Đ{\^o}ng Nam {\'A} (ASEAN) v{\`a} Trung Quốc đ{\~a} phản ứng như thế n{\`a}o với tiến tr{\`i}nh trọng t{\`a}i v{\`a} khả năng để Hiệp hội c{\'o} thể c{\'o} được một lập trường hiệu quả v{\`a} thống nhất trong tương lai. Phần thứ hai của b{\`a}i viết ph{\'a}t triển th{\^e}m ph{\^a}n t{\'i}ch n{\`a}y khi đ{\'a}nh gi{\'a} triển vọng v{\`a} t{\'a}c động c{\'o} thể c{\'o} của Bộ Quy tắc Ứng xử được theo đuổi l{\^a}u nay. Trong qu{\'a} tr{\`i}nh n{\`a}y, b{\`a}i viết xem x{\'e}t liệu cơ chế ra quyết định dựa tr{\^e}n sự đồng thuận của ASEAN c{\'o} c{\`o}n tiếp tục tồn tại được hay kh{\^o}ng, ASEAN c{\'o} cảic{\'a}ch hay kh{\^o}ng, sẽ cải c{\'a}ch như thế n{\`a}o, những lợi {\'i}ch tiềm năng, khả năng tồn tại của một cơ chế mới với ti{\^e}u ch{\'i} th{\`a}nh vi{\^e}n dựa tr{\^e}n c{\'a}c gi{\'a} trị v{\`a} lợi {\'i}ch chung (chứ kh{\^o}ng phải chỉ tr{\^e}n ti{\^e}u ch{\'i} địa l{\'y}). B{\`a}i viết cũng lập luận rằng để tăng khả năng khắc phục những vấn đề n{\`a}y, c{\'a}c quốc gia c{\'o} li{\^e}n quan chủ chốt kh{\'a}c (như Nhật Bản, {\'U}c, Ấn Độ v{\`a} Hoa Kỳ) cần phải tham gia mạnh mẽ hơn v{\`a} hỗ trợ c{\'a}c nước c{\'o} y{\^e}u s{\'a}ch th{\^o}ng qua một loạt c{\'a}c hoạt động đa dạng. Những hoạt động n{\`a}y bao gồm từ hoạt động đầu tư x{\^a}y dựng năng lực đến việc cung cấp đội bảo vệ bờ biển (nếu được mời) để kiểm so{\'a}t v{\`a} bảo vệ c{\'a}c nguồn lực trong c{\'a}c v{\`u}ng đặc quyền kinh tế của c{\'a}c quốc gia c{\'o} y{\^e}u s{\'a}ch, như được n{\^e}u r{\~o}trong Ph{\'a}n quyết T{\`o}a Trọng t{\`a}i th{\'a}ng 7-2016.",
author = "Chris ROBERTS",
year = "2018",
language = "Undefined",
volume = "3",
pages = "65--79",
journal = "Chinese Studies",
issn = "2168-541X",
number = "199",

}

TY - JOUR

T1 - Bien dong: thạch thus từ bắc kinh đối với ASEAN & unclos và sự cần thiết có cách tiếp cận đã tăng

T2 - The South China Sea: Beijing’s challenge to ASEAN and UNCLOS and the necessity of a new multi-tiered approach (next and over)

AU - ROBERTS, Chris

PY - 2018

Y1 - 2018

N2 - Tóm tắt: Bài viết này xem xét các tranh chấp trên Biển Đông và chủ yếu tập trung vào những diễn biến từ năm 2013 khi Philippines đệ đơn lên trọng tài quốc tế. Phần đầu tiên của bài viết xem xét việc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc đã phản ứng như thế nào với tiến trình trọng tài và khả năng để Hiệp hội có thể có được một lập trường hiệu quả và thống nhất trong tương lai. Phần thứ hai của bài viết phát triển thêm phân tích này khi đánh giá triển vọng và tác động có thể có của Bộ Quy tắc Ứng xử được theo đuổi lâu nay. Trong quá trình này, bài viết xem xét liệu cơ chế ra quyết định dựa trên sự đồng thuận của ASEAN có còn tiếp tục tồn tại được hay không, ASEAN có cảicách hay không, sẽ cải cách như thế nào, những lợi ích tiềm năng, khả năng tồn tại của một cơ chế mới với tiêu chí thành viên dựa trên các giá trị và lợi ích chung (chứ không phải chỉ trên tiêu chí địa lý). Bài viết cũng lập luận rằng để tăng khả năng khắc phục những vấn đề này, các quốc gia có liên quan chủ chốt khác (như Nhật Bản, Úc, Ấn Độ và Hoa Kỳ) cần phải tham gia mạnh mẽ hơn và hỗ trợ các nước có yêu sách thông qua một loạt các hoạt động đa dạng. Những hoạt động này bao gồm từ hoạt động đầu tư xây dựng năng lực đến việc cung cấp đội bảo vệ bờ biển (nếu được mời) để kiểm soát và bảo vệ các nguồn lực trong các vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia có yêu sách, như được nêu rõtrong Phán quyết Tòa Trọng tài tháng 7-2016.

AB - Tóm tắt: Bài viết này xem xét các tranh chấp trên Biển Đông và chủ yếu tập trung vào những diễn biến từ năm 2013 khi Philippines đệ đơn lên trọng tài quốc tế. Phần đầu tiên của bài viết xem xét việc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc đã phản ứng như thế nào với tiến trình trọng tài và khả năng để Hiệp hội có thể có được một lập trường hiệu quả và thống nhất trong tương lai. Phần thứ hai của bài viết phát triển thêm phân tích này khi đánh giá triển vọng và tác động có thể có của Bộ Quy tắc Ứng xử được theo đuổi lâu nay. Trong quá trình này, bài viết xem xét liệu cơ chế ra quyết định dựa trên sự đồng thuận của ASEAN có còn tiếp tục tồn tại được hay không, ASEAN có cảicách hay không, sẽ cải cách như thế nào, những lợi ích tiềm năng, khả năng tồn tại của một cơ chế mới với tiêu chí thành viên dựa trên các giá trị và lợi ích chung (chứ không phải chỉ trên tiêu chí địa lý). Bài viết cũng lập luận rằng để tăng khả năng khắc phục những vấn đề này, các quốc gia có liên quan chủ chốt khác (như Nhật Bản, Úc, Ấn Độ và Hoa Kỳ) cần phải tham gia mạnh mẽ hơn và hỗ trợ các nước có yêu sách thông qua một loạt các hoạt động đa dạng. Những hoạt động này bao gồm từ hoạt động đầu tư xây dựng năng lực đến việc cung cấp đội bảo vệ bờ biển (nếu được mời) để kiểm soát và bảo vệ các nguồn lực trong các vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia có yêu sách, như được nêu rõtrong Phán quyết Tòa Trọng tài tháng 7-2016.

M3 - Article

VL - 3

SP - 65

EP - 79

JO - Chinese Studies

JF - Chinese Studies

SN - 2168-541X

IS - 199

ER -